Targmanutyun online dating ex boyfriend on dating sites flaunting


10-Aug-2016 08:27

Traditionally, we see that couples evolve through basic physical attraction.

However through social media and online dating, the interpersonal value is much greater because now the individuals can ask questions and explore the other person.

Պաշտօն – պաշտամունք, ծառայություն – worship, service 2. Պատառեմ յակօսս- ակոսների բաժանել – to make grooves 4.

Վաստակիմ – հոգնել, տառապել – to get tired, to suffer 8.

Կորուսանեմ – կորցնել, կործանել – to lose, to destroy Հ 1. Հանգչիմ – հանգստանալ, մեռնել – to have rest, to die 5.

Կոչեմ – կանչել, հրավիրել, անվանել – to call, to invite, to name 13.

Ձգեմ – ձգել, նետել, արձակել – to stretch, to throw, to free Ճ 1.

Մեկնեմ – բաժանել, զատել, բացատրել, մեկնաբանել – to separate, to explain, to comment 4.

targmanutyun online dating-2

szpony orla online dating

Ունիմ – բռնել, տիրել, պատել, ունենալ – to catch, to dominate 6. Լուծանեմ – քանդել, լուծել, քայքայել – to destroy, to disrupt 4.